Wat heeft Jezus over homoseksualiteit gezegd?

Jezus Christus heeft over veel onderwerpen onderwezen zoals liefde, rechtvaardigheid, genade. De vraag is, heeft hij ook iets over homoseksualiteit gezegd? En wat voor conclusies kunnen we daar aan verbinden?

Jezus over homoseksualiteit

Zoals je waarschijnlijk al wist, in de evangeliën heeft Jezus niets gezegd over homoseksualiteit. Maar Jezus was wel duidelijk over de intenties van God wat betreft het huwelijk. Toen Jezus een vraag werd gesteld over scheiden, antwoordde Hij in Mattheüs 19:4-6 als volgt: "Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden." Hier liet Jezus weten wat de standaard is van God door de originele gedachte over het huwelijk uit Oude Testament aan te halen. Wat hiervan afwijkt komt dus niet overeen met Gods wil voor het huwelijk.

Jezus en het Oude Testament

In Mattheüs 5:17-19 staat: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is." Jezus laat hier weten dat de Wet (waar Leviticus ook onder valt) nog steeds geldig is en dus indirect ook de Leviticus passages over homoseksualiteit. Het is op zich ook niet raar dat Jezus in de evangeliën niets directs over homoseksualiteit heeft gezegd, aangezien dat in het OT al duidelijk beschreven is hoe God ernaar kijkt.

Jezus, Gods Woord

Heel de Bijbel, Gods Woord, is geïnspireerd door God. In Johannes 1:1-4 wordt Jezus het Woord genoemd. Zoals we weten van Genesis 1 werd alles geschapen door Gods gesproken woord. Dit wordt herhaald in Psalm 33:6, "...Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht." en komt terug in Johannes 1:3, "Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is." Aangezien Jezus het Woord van God is, zal de Bijbel Jezus zelf niet tegenspreken.

Conclusie

Jezus heeft in de evangelieën niet direct gesproken over homoseksualiteit. Wel heeft Hij indirect daarover gesproken, door Gods intenties van het huwelijk in Genesis aan te halen. Jezus vertelde ook dat de Wet nog steeds van kracht is en dus ook de passages over homoseksualiteit in Leviticus. Daarnaast is Jezus Gods Woord en Zijn Woord zal Hemzelf niet tegenspreken. Dus ook al heeft Jezus niet direct over homoseksualiteit gesproken, we kunnen wel concluderen hoe Hij erover denkt.


Sodom

Sodom was volgens de Bijbel zo zondig dat God besloten had om het te vernietigen (Genesis 19:13). Over dit punt zal er weinig discussie zijn. Waar de meningen wel over zijn verdeeld is of homoseksualiteit tot een van de aanklachten behoorde.

Achtergrond

Abraham en Lot (de zoon van zijn broer) bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om samen te blijven wonen. Ze besloten uit elkaar te gaan. Abraham bleef met zijn gezin in Kanaän wonen en Lot trok met zijn gezin in oostelijke richting tot aan Sodom (Genesis 13:2-12). De inwoners van Sodom waren slecht en grote zondaars (Genesis 13:13). God liet Abraham weten dat Hij van plan was deze stad te vernietigen vanwege hun zonden (Genesis 18:20-23). Abraham probeerde te onderhandelen met God die stad niet te vernietigen, wetende dat zijn neef Lot daar woonde. God beloofde Abraham om de stad te sparen als Hij daar tien rechtvaardige mensen zou vinden. Die werden niet gevonden.

Twee engelen (mannen) kwamen 's avonds aan in Sodom en Lot ontving ze als gasten bij hem thuis. Alle mannen van Sodom, jong en oud, omsingelden Lots woning en vroegen Lot om de twee mannen naar buiten te brengen zodat ze gemeenschap konden hebben met ze (Genesis 19:1-11). Lot weigerde mee te werken en verzocht de groep mannen om de twee gasten niets aan te doen. (Vreemd genoeg boodt Lot zijn dochters aan.) De groep mannen dreigden toen om Lot meer kwaad aan te doen dan de twee dan de twee gasten (Genesis 19:9). Uiteindelijk spoorden de twee mannen Lot aan om met z'n gezin te vluchten omdat de vernietiging van Sodom eraan kwam.

Behoorde homoseksualiteit tot de aanklachten tegen Sodom?

Is het terecht om aan te nemen dat dit stuk in de Bijbel homoseksualiteit veroordeeld? Of gaat het om zonden die niets met homoseksualiteit te maken hebben? De meest gehoorde argumenten dat homoseksualiteit niet tot de aanklachten behoren zijn:

1) Het verzoek om de mannen/engelen in Sodom te leren kennen was niet seksueel bedoeld
2) De zonde van Sodom was verkrachting, niet homoseksualiteit
3) De zonde van Sodom was ongastvrijheid, niet homoseksualiteit
4) Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid

Hoe sterk zijn deze argumenten? Lees en beoordeel zelf door bovenstaande links te gebruiken.


"Aangezien homoseksualiteit aangeboren is, moet het wel ok zijn."

Het vorige artikel ging over de wetenschappelijke kijk op de oorsprong van homoseksualiteit: is het aangeboren of niet? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Aangeboren neigingen

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde genen mogelijk gelinkt kunnen zijn aan bijvoorbeeld agressie, alcoholverslaving, depressie of zelfs ontrouw in relaties. Hoewel zulke neigingen aangeboren kunnen zijn, kunnen we moeilijk zeggen dat deze neigingen gezond zijn. Het is vervelend voor degenen die worstelen met deze aangeboren neigingen, aangezien ze er niet zelf voor gekozen hebben.

Het is aangeboren en dus ok

Betekent het dat als iets aangeboren is, dat automatisch goed is? Toen God het heelal en alles erin schiep keurde Hij alles goed. Totdat zonde in de wereld kwam en alles aangetast werd door zonde. Zoals we vandaag de dag zijn (ziek kunnen worden, neiging tot zonde, egoistisch zijn, lichamelijk afwijkingen hebben, etc.) is niet zoals God het oorspronkelijk had geschapen. Het is duidelijk dat aangeboren niet automatisch betekent dat het ok is. God wil dat we leven zoals Hij het wil. Het feit dat we geboren zijn met een zondige neiging betekent niet dat het het dan ok is om te zondigen. Biologie staat niet boven Gods wet. Maar, is homoseksualiteit dan niet anders? Dat gaat toch over liefde? En liefde kan toch niet fout zijn?

Liefde kan nooit fout zijn

Lieve daden, liefde tonen, empathie tonen, opofferende liefde zijn allemaal goede dingen.

Consistentie in acceptatie

Hoe zit het met een liefdesrelatie tussen een volwassen persoon en een kind? In de lijn van dezelfde redenatie zou dat dan ook goedgekeurd moeten worden, het gaat immers over liefde. Of een liefdesrelatie tussen een mens en een dier? Sommige mensen voelen zich eenmaal aangetrokken door dieren. Voor mensen die in naturalisme geloven (mensen zijn dieren) zou het ook geen probleem moeten zijn om dit te accepteren of als gezond aan te merken. Toch weten we uit de praktijk dat de acceptatie hiervan erg laag is en als belachelijk wordt gezien. Zou je dan niet om consistent te zijn ook om dezelfde reden (liefde) pedofilie en animofilie moeten accepteren als je ook homoseksualiteit accepteert?

Onze kijk is dat liefde op zichzelf niet fout is, maar dat de bepalende vraag is: tussen wie of wat.

Zo geschapen door God

Als God ons zo geschapen heeft, dan betekent het toch dat God het zo bedoeld heeft? Hij maakt tenslotte geen fouten.

In het volgende artikel gaan we hier op in: "God zou je niet homo hebben gemaakt als Hij dat niet had gewild".


"Als je van ons houdt, mag je niet zeggen dat homoseksualiteit zondig is in de ogen van God"

Veel christenen die homoseksuele vrienden of familieleden hebben kennen de worsteling wel. Kan ik nog wel vrienden zijn zonder nep te doen of hoe uit ik mijn liefde naar deze mensen als ze denken dat ik ze afkeur? Is het wel acceptabel of liefdevol om het eens te zijn dat homoseksualiteit een zonde is. Veroordeel je die persoon dan niet? Want zelf zijn we ook lang niet perfect.

Drie vragen in een verpakt

Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen is het handig om dit vraagstuk te ontleden. Drie vragen die hierbij kunnen helpen zijn: 1) Wanneer is iets een zonde? 2) Kun je van iemand houden en tegelijkertijd zijn/haar gedrag zondig vinden? 3) Wat is het juiste om te doen als iemand (om wie je geeft) zonde heeft in zijn of haar leven?

Gods morele wil

Door de openbaring van Gods Woord (de Bijbel) weten we wat de morele wil is van God. God heeft de mens wetten gegeven als een handleiding hoe Hij wil dat we leven. Als we dat doen dan zullen we de personen worden zoals Hij dat bedoelt heeft, lijkend op Jezus. De waarheid zoals God geopenbaard heeft in de Bijbel is niet gebaseerd op onze mening of liefde naar anderen. God heeft zelf bepaald wat juist is en wat niet. Je kunt het er niet mee eens zijn, maar betekent nog niet dat een bepaalde zonde geen zonde meer is in de ogen van God. Je kunt je morele standaard verlagen zodat je zelf beter voelt als je zondigt tegen God, maar betekent niet dat je niet gezondigd hebt in de ogen van God. Dit geldt niet alleen als we over homoseksualiteit hebben.

Kiezen tussen liefde en waarheid

Kun je van iemand houden en tegelijkertijd zij/haar gedrag afkeuren? Als je kinderen hebt dan zul je dit principe wel makkelijker snappen. Stel dat je kind iets verkeerds heeft gedaan, bijvoorbeeld een gum gestolen van een klasgenoot. Wat is het juiste doen als ouder? De meesten zullen wel ermee eens zijn om het kind terecht te wijzen (zeggen dat stelen fout is en gum teruggeven aan klasgenoot). Maar zul je dan minder van je kind gaan houden nu ie iets verkeerds heeft gedaan? Hopelijk niet. Als je echt van je kind houdt dan vertel je de waarheid en blijf je van hem/haar houden. We moeten liefde niet verwarren met tolerantie of acceptatie. Dat kom je regelmatig tegen in de media als het over homoseksualiteit gaat. Maar wat is liefde als je nooit de waarheid vertelt? Is dat nog wel liefde te noemen? Stel dat je niets zegt over het stelen van je kind omdat je hem/haar wilt accepteren is dat nog wel liefde? We vinden dat liefde en waarheid gepaard moeten gaan. Alleen maar de waarheid vertellen is kil en wettisch, maar alles accepteren en geen waarheid vertellen is schijnheilige liefde of neppe tolerantie op z'n best.

Liefde en waarheid gepaard

De manier waarop je de waarheid vertelt maakt veel uit. Als je de manier van uiten van sommige christenen hoort of leest dan is het heel goed te begrijpen waarom homoseksuelen zich gekwetst of beledigd voelen. Het is aangeraden om de waarheid in liefde te vertellen. Laten we niet doen alsof homoseksualiteit de allerergste zonde is. Laten we ook niet een toon aanslaan alsof we zelf superieur of betere christenen zijn. We hebben allemaal Jezus nodig en zitten in hetzelfde schuitje. We worstelen allemaal met zonde, sommigen worstelen met seksualiteit, anderen worstelen weer met andere dingen.

Conclusie

Het is zeker mogelijk om homoseksualiteit zondig te vinden en tegelijkertijd van iemand te houden. God is namelijk degene die bepaald heeft wat zondig is en wat niet. Onze verantwoordelijkheid is om dat uit liefde en met liefde de waarheid te vertellen aan mensen om wie we geven.


"Je kunt christen én homo zijn"

Verheldering

Om deze vraag te beantwoorden, is het handig om na te gaan wat het betekent ‘christen’ te zijn en hoe je dat wordt. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te verhelderen wat hier met “homo zijn” bedoeld wordt.
Met christen wordt iemand bedoeld die Jezus als Heer en Redder heeft aangenomen. Wat daar precies voor nodig is wordt in Handelingen 2:38 verwoord. Als christen, of discipel van Jezus, proberen we Jezus na te volgen in alles.

Is homo zijn een zonde?

In de artikelen op deze website kun je lezen dat we tot de conclusie gekomen zijn dat homoseksualiteit een zonde is in de ogen van God. We hebben het hier niet over gevoelens hebben voor iemand van hetzelfde geslacht, maar iemand die deze verlangens heeft en het ook in daden omzet of praktiseert.

Jezus navolgen

Kan iemand authentiek voor Jezus kiezen terwijl deze persoon iets in zijn of haar leven nog niet kan en wil loslaten? Dat kan zeker, want anders zou iedereen bij bekering (en doop) al meteen perfect moeten zijn. Maar onze redding hangt af van wat Jezus heeft gedaan en niet van onze daden. Het punt is wel dat op het moment je een discipel bent van Jezus, je een proces in gaat van heiliging (in Engels ‘sanctification’) oftewel heiliger worden. Het punt is wat voor zonden we hebben, we ons daar van bekeren. We kunnen niet in Christus zijn en blijvend zondigen (lees: in dezelfde zonde blijven zitten). Uiteraard worstelt iedereen met zonde en zal het niet van de ene op de andere dag weg zijn, vooral als het een gewoonte is geworden. Maar erkennen dat het een zonde is, de zonde belijden en er wat aan doen is wel het minimale. Als je christen bent en er zonden zijn die je niet wilt opgeven (hoe moeilijk het ook is), dan is de vraag of dat zo bevorderend is voor je relatie met Jezus.

Conclusie

Je kunt de keus hebben gemaakt om Jezus na te volgen en nog steeds zonden hebben in je leven, maar het is wel de bedoeling dat je steeds heiliger wordt. Als je beweert dat je christen bent en homoseksualiteit wilt blijven praktiseren dan is de vraag wat je belangrijker vindt: Zijn wil of jouw wil. Dat is de vraag die iedere christen voor zichzelf moet beantwoorden om welke zonde het ook gaat.


"God zou je niet homo hebben gemaakt als Hij dat niet had gewild"

Het vorige artikel ging over de stelling dat als homoseksualiteit aangeboren is, dan moet het wel ok zijn in de ogen van God. In dit artikel gaan we in op de wil van God met betrekking tot het bestaan van homoseksuele gevoelens.

Gods wil

Alles wat er in de wereld gebeurd valt binnen de soevereine wil van God. Binnen deze soevereine wil gebeuren er dingen die volgens zijn morele wil zijn, maar ook dingen die niet volgens zijn morele wil zijn (lees: zonde). God wil dat we leven volgens Zijn morele wil en heeft dit ook aan de mens geopenbaard via de Bijbel (Het Woord van God). God kan in principe ingrijpen in de gebeurtenissen op de wereld, maar doet dat niet altijd. Soms snappen we dan ook niet bij lijden waarom God niet ingegrepen heeft. Aangezien God soeverein is, betekent het Dat God zich aan niemand hoeft te verantwoorden. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen dat God het beter weet. Hij is immers wijzer, liefdevoller en rechtvaardiger dan wij zijn. Het is ook een stuk arrogantie van de mens om te denken het beter te weten dan God.

Gebroken wereld

Toen God alles schiep was het goed. Totdat de mens de zondige neiging heeft geërfd door de zondeval. Door zonde is de relatie van de mens met God verbroken. Door zonde zijn ook onze lichamen niet meer zoals oorspronkelijk bedoeld was. We kunnen ziek worden en gaan uiteindelijk dood. Door onze zondige neigingen zijn onze relaties met andere mensen ook niet altijd goed. De een is agressief, de ander roddelt, weer iemand anders is niet vergevingsgezind, enz. De connectie die Adam en Eva met de dieren hadden, hebben we vandaag de dag ook niet meer. Kortom, de wereld is gebroken.

Geschapen door God

Er zijn gebeurtenissen die binnen de morele wil van God vallen, maar wel de gebrokenheid van de wereld laat zien of van de Gods oorspronkelijke ontwerp afwijken. Zoals mensen die met een fysieke of mentale handicap of een afwijking geboren worden. Het geboren worden met een handicap of afwijking is geen zonde uiteraard, maar o.a. daaraan kunnen we zien dat de mens niet meer zo is als Gods oorspronkelijke design door de zondeval. Dit staat los van of iemand bruikbaar is in Gods Koninkrijk of niet. God kan iedereen gebruiken tot eer van Hem. Het feit dus dat iemand anders is dan Gods oorspronkelijke design betekent nog niet dat God het zo bedoeld heeft. Als je dat beweert, dan zeg je dus feitelijk dat God het ook zo bedoeld heeft dat iemand een handicap of afwijking (lees: ook pedofielen dus) heeft.


"Het is bewezen dat homoseksualiteit aangeboren is"

De oorsprong van homoseksualiteit

Door de jaren heen zijn er over de oorsprong van homoseksualiteit een aantal theorieën ontstaan:

1) Het is aangeboren
2) De ontwikkeling van het kind (thuissituatie en ervaringen)
3) Het is zelf gekozen
4) Het is veroorzaakt door duivelse geesten

1) Het is aangeboren

Van de bovenstaande theorieën is deze theorie verreweg het populairst. Hier wordt uitgegaan van dat genen of hormonen bepalen of iemand zich aangetrokken voelt door mensen van hetzelfde geslacht.

2) De ontwikkeling van het kind (thuissituatie en ervaringen)

Bij deze theorie wordt ervan uit gegaan dat bijv. de manier waarop het kind is opgevoed door de ouders, de relatie tussen de ouders en de invloed daarvan op de kinderen, of mishandeling tijdens de jeugd, enz. de homoseksuele gevoelens heeft veroorzaakt.

3) Het is zelf gekozen

De gedachte achter deze theorie is dat de persoon in kwestie een bewuste keuze heeft gemaakt om homoseksuele gevoelens te hebben.

4) Het is veroorzaakt door duivelse geesten

Deze theorie is gebaseerd op het geloof dat er een geestelijke wereld bestaat. In deze geestelijke wereld bestaan er engelen, maar ook duivelse geesten (gevallen engelen). De duivelse geesten kunnen mensen fysiek maar ook mentaal beïnvloeden.

Is homoseksualiteit aangeboren?

Bij discussies over homoseksualiteit wordt de theorie van aangeboren vaak genoemd. Wat veel mensen niet weten is dat tot op heden er nog geen consensus is onder de experts (lees: wetenschappers) over de oorsprong van homoseksualiteit. Dit wordt beaamt door verschillende experts zoals de American Psychological Association, homoactiviste en schrijfster Kathy Belge, voorzitter van de wetenschap en technologie vakgroep van Brown University dr. Anne Fausto-Sterling en genetica-expert Sven Bocklandt.

Wat als homoseksualiteit wel aangeboren is?

Stel dat op een dag wordt bewezen dat homoseksualiteit wel is aangeboren, wat betekent dat dan?

In het volgende artikel gaan we hier op in: "Aangezien homoseksualiteit aangeboren is, moet het wel ok zijn".


"Het is niet eerlijk, hetero’s mogen wel genieten van relatie, maar homo’s niet"

Waarom mogen hetero's wel een relatie hebben, maar homo's niet? Gaat het tenslotte ook niet om liefde? Waarom is het fout en waarom worden homo's tegenhouden gelukkig te zijn?

Roeping in het leven

Het is een pijnlijk proces om te worstelen met de gevoelens en verlangens die iemand heeft voor een ander van hetzelfde geslacht. Betekent het dan dat homo's niet gelukkig mogen of kunnen zijn? Het is niet een kwestie van gunnen of niet gunnen dat mensen van een liefdesrelatie mogen genieten. De belangrijkste vraag is, wat is onze roeping in het leven? Is onze roeping in het leven om getrouwd te zijn of een levenspartner te vinden? Nee, onze roeping in dit leven is om een relatie met Jezus te hebben. Jezus is voor onze zonden gestorven niet zodat we kunnen trouwen, maar zodat onze relatie met God hersteld kan worden en dat we ultieme geluk in Hem vinden.

Psalm 16:2
“Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’”

Psalm 16:11
“U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.”

Partner als afgod

De vraag die we onszelf moeten afvragen is, ongeacht hetero of homo, staat onze partner boven God? Kunnen we leven zonder de ander? Het klinkt misschien romantisch om te zeggen 'ik kan niet zonder je', maar er zit meer achter. Namelijk ben je verbonden met je partner of ben je gebonden? Is je partner (of een partner hebben) niet een soort afgod geworden voor je? God wil niet dat we gebonden zijn aan dingen of anderen. De enige die we nodig hebben in onze levens is Jezus. Is Hij genoeg? Zo niet, waarom dan niet? Het is beter om dat eerst uit te zoeken, want blijkbaar staat God niet op de eerste plaats in je leven. Is God waardevol genoeg voor je om alles ervoor op te geven (Mattheüs 13:44)?

Is een heterorelatie voor een homo mogelijk?

Een heteroseksuele relatie hebben voor een homo klinkt als iets dat heel erg uitdagend gaat worden als we de getuigenissen geloven van velen die dat al geprobeerd hadden. Maar de uitdagingen waar een homo of hetero mee te maken heeft op seksueel gebied zijn vrijwel gelijk. Hetero of homo, God wil dat we seksueel rein zijn. We moeten omgaan met verleidingen / onreine seksuele verlangens, trouw zijn aan 1 persoon en niet (gedachten van) seks willen hebben met iemand anders. De vraag is, ben je bereid om je relatie in Gods handen te leggen? Met als mogelijke uitkomsten dat je of alleen blijft. Als je als man op mannen valt, hoef je niet ineens voortaan op alle vrouwen te vallen. Je hoeft maar op 1 vrouw te vallen die hetzelfde voor je voelt. Bid dat God je die vrouw geeft (als je een man bent). Een vrouw op wie je verliefd kan worden, van wie je kan houden en met wie je je leven wilt delen. Vertrouw je God?

Conclusie

Ons geluk als mens hangt af van God, niet van onze liefdesrelaties. Het ultieme doel in ons leven is een goede relatie met Jezus. Alleen zo kunnen we gezonde relaties aangaan met anderen, zonder dat we ze verafgoden. Voor mensen die worstelen met homoseksuele verlangens/gevoelens, is het mogelijk om toch een gelukkige relatie te hebben. Je hoeft in principe maar op 1 iemand verliefd te worden van het andere geslacht, niet alle.


"Als een homo vruchten draagt in het leven, dan kan ie toch niet fout bezig zou zijn?"

Als iemand een stralende persoonlijkheid, mooi karakter, veel gaven heeft en ook nog eens vruchten draagt, betekent dit ook automatisch dat zijn/haar standpunt over homoseksualiteit in overeenstemming is met de Bijbel?

Vruchten dragen

We zijn wel vaker nieuwsberichten tegengekomen hoe bekende voorgangers betrokken waren bij seksuele schandalen. Terwijl deze voorgangers immoreel bezig waren, bleven hun gaven van bijvoorbeeld spreken intact. Het dragen van vruchten betekent niet automatisch of iemand goed bezig is of niet. Goede mensen kunnen slechte dingen doen, slechte mensen kunnen goede dingen doen.

Goed bezig

De enige manier om erachter te komen of iemand goed of fout bezig is, is te kijken naar Gods Woord. Is ons gedrag in overeenstemming daarmee? Of we vruchten dragen (manifestatie van Gods Geest) is uiteindelijk genade, niet de beloning van goed werk, en ook niet de beloning van goede theologie en ook niet een teken van goedkeuring.

Conclusie

Als een homo vruchten draagt, betekent het niet automatisch dat ie goed bezig is. Uiteindelijk is vruchten dragen genade van God om dat te manifesteren in je leven, geen beloning. Om erachter te komen of iemand goed of fout bezig is, moeten we naar Gods Woord gaan.