"Er wordt te moeilijk gedaan over homoseksualiteit terwijl er andere onderwerpen zijn die belangrijker zijn."

De laatste jaren is er veel discussie in en rondom de kerk over hoe de kerk om was gegaan en nog steeds omgaat met mensen die homoseksueel zijn en/of worstelen met homoseksualiteit. De kritiek is dat er zo over homoseksualiteit gepraat en/of de nadruk op gelegd wordt alsof homoseksualiteit de ergste zonde is. Waarom richt de kerk zich niet op ergere dingen is de vraag die critici hebben. Twee mensen van hetzelfde geslacht die van elkaar houden en seks met elkaar hebben kan toch nooit erger zijn dan iemand vermoorden?

Zondig, zondiger, zondigst?

Als christen is het ons streven om zo heilig mogelijk te leven. Dit houdt in dat we steeds meer op Jezus lijken en steeds minder zonden hebben. Ongeacht of de zonde "groot" of "klein" is, we doen er goed aan om ons ervan te bekeren, elke dag weer. Heeft het dan zin om zonden te rangschikken op ernst? Een zonde blijft een zonde. Vanzelfsprekend, sommige zonden die ook zo opgenomen zijn in de wet van het land waar je in woont, zoals een overval plegen waar doden vallen kunnen grotere gevolgen hebben dan misschien een pen stelen uit een winkel. Zowel voor jezelf als misschien je naasten. Het klopt misschien dat in sommige kerken de nadruk meer op homoseksuele zonden gelegd wordt, maar als die kerken de nadruk op andere zonden zou leggen betekent dat weer niet dat homoseksualiteit geen zonde meer is.

Omgaan met homoseksualiteit in de kerk

Over een ding kunnen we duidelijk zijn; Hoe de kerk voorheen is omgegaan met homoseksualiteit is erg schadelijk geweest, hoe goed de bedoelingen ook waren. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds kerken die niet goed raad weten hoe om te gaan met het vraagstuk homoseksualiteit. Maar dit betekent niet dat er niet over gepraat moet worden. Het is juist goed dat kerken zich hierin verdiepen en een standpunt vormen dat consistent met haar gedrag is. De waarheid vertellen moet gepaard gaan met liefde. Zonder liefde is het kille waarheid, zonder waarheid is het laffe liefde.

Conclusie

Sommige kerken wisten en weten geen raad met homoseksualiteit, waardoor de indruk werd/wordt gewekt dat homoseksualiteit de allerergste zonde is. Het belangrijkste hierin is niet zozeer welke zonde erg of minder erg is, maar hoe heilig we willen leven voor Jezus. De kerk doet er goed aan zich te verdiepen in het onderwerp homoseksualiteit en een standpunt te vormen met bijbehorend consistent gedrag. Laten we de waarheid in liefde vertellen. Ongeacht om welke zonde het gaat.


De Bijsluiter

Wat speelt er?

Zowel bij christenen als niet-christenen merk ik dat er verwarring is over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Je hebt de traditionele kijk erop en sinds een aantal jaren is er een beweging die beweert dat de bijbelteksten over homoseksualiteit verkeerd is geïnterpreteerd. Daarnaast wordt de discussie ingewikkelder gemaakt doordat aspecten als biologie (aangeboren of niet?), Gods ontwerp, mensenrechten, etc. meegenomen worden. Wat ik in discussies “in real life”, op forums, social media en ook bij commentaar onder blogs of video’s veel tegenkom, is het heen en weer “gooien” van argumenten met weinig nuance. Met als gevolg dat de discussie partners uitgemaakt worden voor van alles en nog wat. Woorden als zondaar, homofoob, ouderwets en hel komen vrij vaak voor.

Doel

Met deze blog probeer ik de voor- en tegenargumenten op een rij te zetten en de Bijbelse visie op homoseksualiteit duidelijk te maken. Daarnaast probeer ik handvaten aan te reiken aan voorgangers die wil weten hoe ze met dit vraagstuk moeten omgaan. Voordat ik aan deze blog begon had ik talloze uren besteed aan theologische discussies in video’s, boeken van christenen die voor of tegen zijn en niet-christenen die voor, tegen of neutraal zijn, blogs, forums en social media. Desondanks durf ik niet te zeggen dat ik het volledige plaatje heb.


"Verzoek om Lots gasten te leren kennen was niet seksueel"

Een van de tegenargumenten dat Genesis 19 niet over homoseksualiteit gaat is dat de mannen van Sodom erop uit waren om de twee gasten van Lot beter te leren kennen zonder seksuele connotatie. De mannen van Sodom zouden de bezoekers willen leren kennen omdat ze bezorgd zijn dat er vreemdelingen hun stad waren binnengekomen.

Genesis 19:4-9 (HSV)
4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.
5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.
6 Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich,
7 en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad!
8 Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen.
9 Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken.

Leren kennen of gemeenschap hebben?

Het gebruikte woord voor gemeenschap (vers 5) in het Hebreeuws is yāda', met als betekenis "kennen". Dit kan vertaald worden als o.a. leren kennen, kennis of bekwaamheid opdoen, herkennen, ervaring opdoen, maar ook een persoon vleselijk leren kennen (m.a.w. seksuele gemeenschap). In Genesis De vraag is wat de beste vertaling is gezien de context. Is het leren kennen als in kennismaken of gemeenschap hebben?

Kwaad doen

In vers 7 zegt Lot tegen de mannen van Sodom: "Mijn broeders, doe toch geen kwaad!". Als het woord yāda' in vers 5 daadwerkelijk vertaald moet worden als leren kennen in plaats van gemeenschap hebben, waarom zou Lot het aanmerken als kwaad doen? Bovendien beschouwden de mannen van Sodom het zelf ook als kwaad doen. In vers 9 zeggen de mannen in reactie op de weigering van Lot om de twee gasten naar buiten te brengen: "Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun." Gaan ze Lot zo goed leren kennen dat er kwaad wordt gedaan? Hoe zou dat dan gedaan worden? Bijvoorbeeld door hele persoonlijke vragen te stellen?

Dochters van Lot

Daarnaast bood Lot, gek genoeg, zijn dochters aan om in plaats van de gasten bij de mannen te brengen. Als vers 8 niet in het licht gezien wordt van gemeenschap hebben, dan is het vreemd dat Lot zegt dat de dochters nog met geen man kennis gemaakt hebben. Het woord yāda' wordt in vers 8 wel degelijk gebruikt om de maagdelijkheid van de dochters te benadrukken. Als het verzoek van de mannen geen seksueele connotatie had, maakt dit Lots reactie dan niet nog gekker?

Conclusie

De mannen van Sodom waren wel degelijk uit op seks met de gasten van Lot. Door de woorden te interpreteren als leren kennen wordt er geen rekening gehouden met het kwaad doen dat de mannen van Sodom voor ogen hadden en het te bestempelen als kwaad doen door Lot. Daarnaast wordt het aanbieden van Lots dochters nog gekker dan het al was.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.


"De zonde van Sodom was verkrachting, niet homoseksualiteit"

Er wordt wel eens gezegd dat de zonde van sodom verkrachting is, maar niet homoseksualiteit. Volgens deze redenatie waren de mannen van Sodom waren eropuit om de gasten te vernederen en ze te laten weten wie daar de baas is door ze te verkrachten. De geweldadige praktijken in Genesis 19 verschillen enorm met monogame homoseksuele relaties is een veelgehoorde verklaring. Het moet gezegd worden dat verkrachting in vergelijking met monogame relaties, zowel hetero- als homoseksueel, niet als hetzelfde moet worden gezien.

Homoseksualiteit in Sodom

In Genesis 19 staat dat alle mannen van de stad, jong en oud, naar het huis van Lot gingen. Zouden echt alle mannen in hun hoofd gehad hebben om die twee gasten te dwingen tot seks of zaten er ook mannen tussen die het wilden zien gebeuren? Hoe dan ook, de mannen van Sodom waren of uit op geforceerde homoseksuele daden of steunden het. Daarnaast laat dit ook zien dat homoseksuele handelingen tussen mannen niet ongewoon was.

Immorele seks in Sodom

In Ezechiel 6:50 staat over Sodom dat "Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.". Het woord voor gruweldaad in het Hebreeuws dat gebruikt wordt is hetzelfde als in Leviticus 18:22 en 20:13 om sex tussen twee mannen te omschrijven. En in 2 Petrus 2:6-7 wordt de "losbandige levenswandel" van de mensen in Sodom genoemd. Het Griekse woord dat hier gebruikt is voor "losbandig" komt meerdere keren voor in de Bijbel en wordt telkens gebruikt in de context van seksuele zonde. Hoofdstuk 1 vers 7 van Judas vertelt dat de Sodomieten hoererij bedreven hebben. Het is duidelijk dat immorele seks geen uitzondering was in Sodom.

Conclusie

De zonde van Sodom had op z'n minst te maken met immorele seks, of het nou vrijwillig of verkrachting is. Hoewel de verzen over Sodom niet de sterkste bewijzen zijn tegen homoseksualiteit, zijn ze wel significant om te laten zien dat homoseksualiteit een van de zonden van Sodom was.

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.


"De zonde van Sodom was ongastvrijheid, niet homoseksualiteit"

Sommigen beargumenteren dat Sodom niet gestraft werd voor homoseksualiteit maar voor hun ongastvrijheid. Gastvrijheid, zo wordt beargumenteerd, is heilig in die cultuur. Lot had twee gasten die in huis genomen en de mannen in de stad wilden seks met de gasten hebben (Genesis 18, 19). Volgens hun redenering ging het niet om het homoseksuele aspect, maar om het feit dat de mannen niet gastvrij omgingen met de gasten.

Zonden van Sodom

Deze redenering houdt geen rekening met wat er in de Bijbel staat over Sodom voordat deze daad van "ongastvrijheid" heeft voorgedaan. Sodom was namelijk al veroordeeld voordat de twee gasten daar aankwamen (Genesis 18:20-21). Ongastvrijheid kwam vast voor in Sodom, maar dat was niet het enige waar ze voor veroordeeld waren. In de Bijbel lezen we dat o.a. seksueel geweld (Genesis 19), onverschilligheid naar de armen (Ezechiël 16:49) en onreine seksuele verlangens (Judas 1:7) onderdeel waren van de aanklacht tegen Sodom. Het reduceren van de zonde van Sodom tot ongastvrijheid is een onderschatting van de ernst van het moreel verval dat aanwezig was.

Volgens Jezus gaat het ook om ongastvrijheid

Sommigen gebruiken Marcus 6:11 als argument dat volgens Jezus de zonde van Sodom ongastvrijheid is. In die vers heeft Jezus niets over homoseksualiteit gezegd. Als je die passage leest (Marcus 6:7-13) dan kom je erachter dat het over het uitzenden van de discipelen gaat om te evangeliseren. De boodschap van Jezus was om de discipelen te leren op God te vertrouwen dat Hij voor ze zal zorgen. En als mensen ze niet wilden ontvangen (ongastvrijheid), ze verder moesten gaan. Het ging daar niet over het huwelijk tussen man en vrouw, het is dan ook niet vreemd dat Jezus dat niet benoemde.

Heeft Jezus überhaupt ooit iets gezegd over homoseksualiteit? Als Hij dat niet heeft gedaan, waarom maken we er dan zo'n punt van? En betekent het dan niet gewoon dat homoseksualiteit geen zonde is? Lees verder in het artikel: "Wat heeft Jezus over homoseksualiteit gezegd?".

Dit artikel is onderdeel van de reeks Sodom en homoseksualiteit.


Hoe vertel je je standpunt aan je vrienden of familie?

Mensen die overtuigd zijn dat homoseksualiteit niet volgens Gods wil is, durven vaak niet te vertellen aan mensen hoe ze erover denken. Ze willen anderen niet kwetsen of boos maken. Ook zijn ze bang om voor homohater of homofoob (o.i.d.) uitgemaakt te worden. Hoe moet je je standpunt dan vertellen? En wat zeg je dan allemaal tegen iemand die er anders over denkt?

Hoe vertel je het met de juiste houding en op de juiste toon?

De toon waarop je het vertelt helpt enorm bij hoe het geïnterpreteerd wordt. Het is belangrijk dat je nederig blijft en niet een houding hebt dat je iemand de les leert of veroordeelt. Je doel is om je standpunt over te brengen, niet om iemand te overtuigen. Iedereen mag vinden of geloven wat ie wil. Het kan zijn dat degene aan wie je het vertelt het niet eens is met wat je zegt. Dat kan. Daar staat ie vrij in. Als je het zo benadert zul je je ook minder persoonlijk aangevallen voelen. Mocht diegene zich toch beledigt voelen of boos worden, blijf dan kalm en probeer diegene te begrijpen. Dit onderwerp is voor mensen die ermee worstelen namelijk erg persoonlijk en kan daardoor ook gevoelig en pijnlijk zijn als mensen een andere kijk hebben. De pijn kan zich uiten in boosheid. Wees hiervan bewust en vat het niet persoonlijk op. Mocht het gesprek gepland zijn, probeer dan vooraf te bidden voor de juiste houding, wijsheid en dat je goed kan luisteren. Bidt ook voor je gesprekspartner dat hij of zij open het gesprek mag aan gaan. Mocht je onverwachts over homoseksualiteit in gesprek raken, wees niet bang, maar probeer vluchtig God aan te roepen om je te helpen bij het gesprek.

Wat vertel je aan ze?

Als je met de juiste houding het gesprek in gaat dan scheelt het al een hoop. Nu nog de inhoud op de juiste toon vertellen. Het is aan te raden om van te voren goed te weten hoe je onderbouwing is. Op ontward.nl kun je onze onderbouwing vinden. Afhankelijk van je gesprekspartner en je gespreksdoel kan het zijn dat je de hele beargumentatie achterwege laat. Je communiceert alleen wat je conclusie is op basis van je verdieping in het onderwerp homoseksualiteit. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je het zou kunnen vertellen.

Voorbeeld: Wat vertel je?

Uitgaande van dat je gesprekspartner weet dat je het over homoseksualiteit gaat hebben, kun je het volgende zeggen: "Ik vind het een moeilijk onderwerp. In discussies op internet en in het echt merk ik dat er veel onbegrip naar elkaar toe is, ongeacht je standpunt. De spanning loopt vaak hoog op in discussies en de uitspraken die gedaan worden zijn vaak ongenuanceerd. Als je tegen bent, dan word je al gauw uitgemaakt voor homofoob en als je voor bent dan krijg je dingen te horen als: "Je gaat naar de hel". Dat maakt de discussie lastig. De kerk heeft dit vraagstuk in het verleden (en misschien nu nog steeds) ook heel lelijk aangepakt. Maar op basis van het bestuderen van de Bijbel, lezen van websites of boeken, bekijken van video's op Youtube over homoseksualiteit is mijn conclusie dat het tegen de wil is van God. Ik heb dingen op andere vlakken waar ik mee worstel en ben absoluut niet beter dan iemand die worstelt met homoseksualiteit. Omdat ik zelf niet met homoseksuele gevoelens worstel kan ik het nooit volledig begrijpen. Ik kan het hooguit proberen te begrijpen en een mijl te lopen in zijn/haar schoenen. Daarnaast probeer ik er voor diegene te zijn en hopelijk kunnen we elkaar bemoedigen en elkaar te helpen met onze worstelingen om te gaan."

Bovenstaand voorbeeld is maar een van de vele manieren waarop je het kunt verwoorden. Je kunt het naar je persoonlijke situatie of stijl aanpassen. Het belangrijkste is dat je de inhoud met de juiste houding en op de juiste toon doet. In het kort: Vertel de waarheid in liefde.